Nationalen AntiGaspi Solidaritéitspakt mat de Gemengen

Nieft der finanzieller an ekologescher Dimensioun, huet all Eenzelnen och eng ethesch Verflichtung sech dem Problem vun der Liewensmëttelverschwendung unzehuelen. D‘Erausfuerderung ass fir ze kucken, wéi mer jidderee kënnen ernieren a gläichzäiteg eis natierlech Ressourcë schounen, fir déi zukënfteg Generatiounen net weider ze belaaschten.

Well d‘Gemenge am nootsten beim Bierger sinn, kënne sie am Beschten mat klengen Aktioune mathëllefen hir Bierger ze sensibiliséieren an esou eng breet Mobilisatioun lass trëppelen.
Dofir goufen Enn 2016 d‘lëtzebuerger Gemengen alleguerten ugeschriwwe fir am Kampf géint Liewensmëttelverschwendung matzemaachen an dem nationalen AntiGaspi Solidaritéitspakt bäizetrieden.

“Wa jiddereen eenzelne vun eis säi Verhalen och nëmmen e bësschen ännert, kënne mer all zesummen e grousse Bäitrag leeschten!” (Fernand Etgen, Minister fir Landwirtschaft, Wäinbau an Konsumenteschutz)

© Administration Communale de Lorentzweiler