Passt dein Fuß auf diese Erde?

Du willst wissen, was wäre wenn…
Du weniger oft fliegen würdest, ein kleineres Auto hättest, das Haus isolieren lassen gar Vegetarier werden würdest? Was hätte das für globale Auswirkungen?
FOOTPRINT-Rechner geben dir die Antworten: Sie errechnen deinen persönlichen ökologischen Fußabdruck in Global Hektar, und du erfährst die Anzahl der Planeten, die notwendig wären, würde jeder Erdenbürger / jede Erdenbürgerin so leben wollen wie du. Außerdem bekommst du wertvolle Informationen, mit welchen Maßnahmen du deinen Footprint reduzieren kannst.
Auf der folgenden Seite findest du einen vereinfachten Footprint-Rechner, welcher dir deinen ungefähren ökologischen Fußabdruck ausrechnet. In nur 5 Minuten und mit einfacher Addition lässt sich der Footprint abschätzen.
Detailliertere Footprint-Programme findest du im Internet, z.B. unter

www.footprintnetwork.org/de/index.php/GFN/page/calculators/

Auf dem lokalen Markt, welcher am 23. Oktober 2016 in Lorentzweiler stattfand, hatte das Klimateam einen Informations- und Sensibilisierungsstand, auf welchem die Besucher die Möglichkeit hatten, ihren individuellen (vereinfachten) ökologischen Fußabdruck auszurechnen. Allgemein lagen bei den Besuchern die Footprintwerte leicht unter dem luxemburgischen Durchschnitt. Dabei stach heraus, dass vor allem Flugreisen einen großen Einfluss auf den persönlichen Footprint haben, neben Ernährung, Mobilität, Wohnen und Konsumverhalten.
Aus dem Ressoucenerbrauch, der nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden kann, ergibt sich der „Graue Footprint“, auch „gesellschaftlicher Overhead“ genannt. Er umfasst alle Leistungen, die von einer Gesellschaft für die Allgemeinheit erbracht werden, wie der Bau und die Unterhaltung von Schulen, Krankenhäusern, Wohnraum und Verkehrswegen. Auch der Betrieb von Banken, Versicherungen, Polizei, Feuerwehr, Militär und Aufwendungen für Parlamente und Regierungen gehören dazu. Der Graue Footprint macht etwa ein Drittel des Ökologischen Fußabrucks aus. Er kann von dir allein nicht beeinflusst werden, sondern ist nur von der Gesellschaft veränderbar. Deshalb ist dein gesellschaftliches Engagement so wichtig. Der Klimapakt, welche die Gemeinde Lorentzweiler mit dem Staat abgeschlossen hat, ist z.B. eine Maßnahme der Gemeinde, um den Grauen Fußabdruck Luxemburgs zu reduzieren.
Zukunft ist die Zeit, in der du bereust, dass du das, was du heute tun kannst, nicht getan hast
Chinesische Weisheit

 
Klimapakt

 

1. Wat ass de Klimapakt ?

De Klimapakt ass e Vertrag op fräiwëlleger Basis, deen d’Gemeng Luerenzweiler, grad ewéi 98 aner lëtzebuerger Gemengen mam lëtzebuerger Staat agaang ass. E baséiert op enger gesetzlecher Grondlag, an zwar op der « Loi du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes », déi den 20.September 2012 am Mémorial A 205 publizéiert gouf. D’geplangte Lafzäit vum Kontrakt ass vum 01.01.2013 bis zum 31.12.2020. D’Gemengen, déi beim Klimapakt matmaachen, kréie finanziell an technesch Ënnerstëtzung vum Staat.

Zieler vum Klimapakt sinn ënner anerem, fir d‘Virreiderroll vun de Gemengen an der Energie- a Klimaschutzpolitik ze stäerken, Treibhausgas-Emissiounen an Energiekäschten ze reduzéieren, a lokal a regional Investitiounen ze stimuléieren.

Duerch de Klimapaktvertrag engagéiert sech d’Gemeng, fir hier Energie- a Klimapolitik duerch d’Ëmsetzen vum «European Energy Award®», (eea) engem europäesche Gestiouns- a Qualitéitsprogramm ze strukturéieren, fir eng Energiecomptabilitéit (Energieverbrauch, Waasserverbrauch, CO2 Emissiounen) vun de kommunalen Infrastrukturen an Anlagen ze maachen, a kritt als staatlech Géigeleeschtung eng finanziell an technesch Ënnerstëtzung. Ënnert anerem kritt d’Gemeng fir d’Duerchféierung vum Klimapakt en externe Klimaberoder zur Säit gestallt, deen si duerch de Prozess begleet an technesch an administrativ ënnerstëtzt. Klimaberoderin fir d’Gemeng Luerenzweiler ass d’Martine Schummer vum Bureau Schroeder & Associés.

Klimateam

All Gemeng, déi dem Klimapakt bäitrëtt, verpflicht sech, fir e lokaalt Klimateam ze grënnen, dat de Motor vum Prozess soll sinn. D’Gemeng Luerenzweiler huet am Summer 2013 en Opruff gemaach, wou sech interesséiert Bierger a Vertrieder vum lokale Commerce, konnte mellen, fir am Klimateam matzeschaffen. D’Klimateam vu Luerenzweiler setzt sech folgendermoossen zesummen:

• Vertrieder aus dem Schäffen- a Gemengerot: Marguy Kirsch-Hirtt, Léon Wietor, Georges Meintz, Carole Prim-Ney

• Vertrieder vun de lokale Firmen: Thierry Everad, Jörg Temme

• Awunner aus der Gemeng: Jorge Freire, Sebastian Hölzer, Pierrette Kemp-Klein, Camille Muller, Georges Pfeiffenschneider

• Gemengentechniker: Jerry Simon

• Klimaberoderin: Martine Schummer

2. Moossnamekatalog:

De Klimapaktprozess baséiert op engem Moossnamekatalog, deen aus 79 Moossnamen aus folgende Beräicher besteet:

1. Entwécklungsplanung, Raumordnung

2. Kommunal Gebaier, Anlagen

3. Versuergung an Entsuergung

4. Mobilitéit

5. Intern Organisatioun

6. Kommunikatioun a Kooperatioun

Dëse Moossnamekatalog erméiglecht eng intern an extern Bewäertung vun der Gemeng, dat heescht d'Gemeng kritt Punkten fir all Moossnam oder Deelmoossnam, déi se ëmgesat huet.

eea Prozess

De Klimapaktprozess (eea-Prozess) besteet aus folgende Schrëtt:

1) Bestandsopnam duerch d‘Klimateam op Basis vum Moossnamekatalog

2) Ausschaffe vun engem Aarbechtsprogramm duerch d‘Klimateam; Virstellung am Gemengerot

3) Ëmsetze vu Moossnamen; Entscheedung am Gemengerot

4) Jäerlech Kontroll duerch d‘Klimateam (jährlicher Bericht)

5) Zertifikatioun; Audit

3 Zertifikatioun:

Den Zertifikationssystem vum Klimapakt, deen der spezifescher Situatioun vun der Gemeng Rechnung dréit, erméiglecht et, d‘Gemengen op Basis vum Moossnamenkatalog ze bewäerten (intern an extern Bewäertung).

Wann eng Gemeng e gewëssene Prozentsaz vun de maximal méigleche Punkten erreecht huet, kann si sech zertifiéiere loossen, wat hier erméiglech, de variabelen Deel vum Klimpakpakt-Subside ze bezéien. Eng éischt Zertifikatioun ass bei 40% vun de maximal méigleche Punkten méiglech.

Eckdaten Gemeng Luerenzweiler beim Klimapakt

· Ënnerschreft Vertrag: 28/03/2013

· Éischt Reunioun (Klimaberoderin, Schäfferot, Service Technique): 17/07/2013

· Preparatiounsreunioune fir d‘Bestandsopnam: Juli, August, September 2013

· Bedeelegung um Test-Audit fir d’Auditeuren: September 2013

· Opruff fir d’Zesummestelle vum Klimateam: Gemengebuet N°3, August 2013

· Éischt Reunioun Klimateam: 14/10/2013

· Bestandsopnam mam Klimateam: Nov. 2013 – Febr. 2014 (5 Reuniounen)

· Areechen Rapport Annuel 2013 (35% vun de max. méigleche Punkten): 28/02/2014

· Ausschaffen vum Aarbechtsprogramm vum Klimateam: zënter März 2014

· Zertificatioun European Energy Award (50% vun de max. méigleche Punkten) : geplangt fir Juni 2014

4 Bestandsopnam Gemeng Luerenzweiler

D'Bestandsopnam, déi zesumme mat den technesche Servicer vun der Gemeng a mam Klimateam gemaach gouf, huet confirméiert, dass d’Gemeng virum Bäitrëtt zum Klimapakt schon eng aktiv Klimaschutz- an Energiepolitik gemaach huet, déi et der Gemeng erméiglecht, am Klimapaktprozess séier weiderzekommen.

Ënnert anerem folgend Elementer vu virun 2013 konnte bei der Bestandsopnam ugerechent ginn:

• De Bäitrëtt vun 2007 zu Klimabündnis Lëtzebuerg an all Aktivitéiten, déi an dësem Kader an deene leschte Jore gemaach goufen

• Den kommunalen Öko-Audit, deen d’Gemeng schonns am Joer 2002 maache gelooss huet

• D'Zesummenaarbecht mat de Nopeschgemengen am Kader vun der "Conventioun Uelzechtdall"

• Dat emfangräicht Mobilitéitskonzept, dat 2011 vu komobile fir d'Uelzechtdallgemengen erstallt gouf

• D’Zesummenaarbecht mat myenergy duerch de myenergy infopoint an d'Aktivitéiten (Konferenzen, Aktiounen...), déi an dësem Kader organiséiert gin.

• D’Subsiden fir erneierbar Energien (Solaranlagen), déi d’Gemeng un hier Bierger ausbezuelt

• D’Opriichte vun de Gemeinschaftsphotovoltaik - Anlagen op den Diecher vun der Schoul an den Hale vum Service Technique

• D’Opriichte vu neie Gebaier als Niddregenergiegebeier (Nei Gemeng, Maison Relais, Service Technique), an d’energetesch Sanéierung vun der Zentralschoul

• Déi verschidde Manifestatiounen am Beräich vum Klimaschutz an der Energie, déi an deene läschte Joren organiséiert goufen (z.B. Mobilitéitsmanifestatiounen, Konferenzen, Projeten, Ausstellungen…)5 Aarbechtsprogramm 2014

Fir 2014 huet sech d’Klimateam en ambitiéisen Aarbechts- an Aktivitéiteprogramm zesummegestallt, ënnert anerem:

• Ausschaffe vun engem globalen Energiekonzept fir d’Gemeng Luerenzweiler

• Erstelle vun enger Energieplanung fir de Gemengenterritoire (Photovoltaik, Geothermie, Wandenergie…)

• Ausstelle vun Energiepäss vun all e Gemengegebaier

• Realisatioun vun enger Energiecomptabilitéit fir d’Gemengegebeier an de Gemengefuhrpark

• Sensibilisatioun vun de Bierger fir Waasserspuermoossnamen

• Ëmfro zum Mobilitéitsverhale beim Gemengepersonal

• Analyse a Verbesserung vum Foussgänger- a Vëlospiste-Netz an den Dierfer vun der Gemeng (Beliichtung, Beschëlderung…)

• Verbesserung vun der Infrastruktur fir Vëloen ofzestellen

• Sensibilisatioun a Weiderbildung vum Gemengepersonal zu den Themen Energie a Klimaschutz

• Sensibilisatioun a Matabezéiung vun de Luerenzweiler Bierger am Klimapaktprozess, z.B. durch Manifestatiounen, d'Klimateam, Zesummeschaffe mat Kommissiounen, de Projet "1000 Léierstonne fir de Klimaschutz"...

• Ausschaffe vun Akaafsrichtlinnen fir d’Gemeng

• Pädagogesch Aktivitéiten zu den Theme Klimaschutz an Energie an Zesummenaarbecht mat der Schoul, der Maison Relais an dem Jugendhaus


CERTIFICATION PACTE CLIMAT

Le 13 octobre 2014, le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, myenergy et la commune de Dudelange ont organisé une cérémonie de remise de certifications « Pacte Climat » pour les communes nouvellement auditées. En présence du Secrétaire d’Etat Camille Gira et du député-maire Alex Bodry, sept communes sont venues recueillir leurs récompenses, ramenant ainsi à dix le nombre de communes certifiées à l’heure actuelle. Le dynamisme déclenché par le Pacte Climat au sein des communes depuis son lancement le 1er janvier 2013 se voit une fois encore confirmé.
Entre les mois de mai et d’octobre 2014, les communes de Clervaux, Lintgen, Dudelange, Lorentzweiler, Wincrange, Kiischpelt et Troisvierges ont adressé une demande d’audit à myenergy pour évaluer leurs efforts dans le cadre de leur engagement dans le Pacte Climat. Cinq communes (Clervaux, Lintgen, Wincrange, Kiischpelt, Troisvierges) ont atteint un score supérieur à 40%, ce qui correspond au premier niveau de certification, alors que Lorentzweiler et Dudelange ont d’emblée réussi à atteindre le deuxième niveau de certification (> 50%) avec 51,9%, respectivement 56,7%. ..."
(texte complet sur www.pacteclimat.lu)

Contacts

Kirsch-Hirtt Marguy (Är Leit )

Attributions : échevin
70, rue de Steinsel L-7395 Hunsdorf marguy.kirsch@education.lu
Tél. : 333272

Prendre contact

Documents

KlimaPakt

© Administration Communale de Lorentzweiler