Aktioun Gielt Band - Hei dierft dir plécken! I Action "Gielt Band" - Cueillez librement! 18 septembre 2023

D’Gemeng Luerenzweiler mécht bei der Aktioun "Gielt Band" mat.

 
D' "Gielt Band" ass eng Aktioun vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Syvicol. Ass een Uebstbam mat engem giele Band markéiert, dann ass d'Plécken fir den eegene Bedarf erlaabt, jo esouguer erwënscht. An dat gratis. Zil ass et vun deenen villen ongenotzten Uebstbeem ze profitéieren an sech ze zerwéieren.
 

La Commune de Lorentzweiler participe à l'action "Gielt Band".

 
Le ruban jaune, "Gielt Band", est une action du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en collaboration avec le Syvicol. Si un arbre fruitier est marqué à l'aide d'un ruban jaune, la cueillette pour l'usage personnel est autorisée - voir même souhaitée - et gratuite. Le but est de se servir et de profiter de tous les fruits inutilisés.
 
 
 
Méi Informatiounen I Plus d'informations: