Virowend Nationalfeierdag I Festivités Veille de la Fête Nationale I 22.06.2024 I Programme21 juin 2024

D'Gemeng Luerenzweiler invitéiert all hir Awunner(innen) un de Festivitéiten um Virowend vun Nationalfeierdag deel ze huelen.

Programm:

18:00  Te Deum an der Kierch I Te Deum à l'église paroissiale  
18:30  Cortège bei d'Place Ferd Dostert I Cortège vers la Place Ferd Dostert  
19:00 Usprooch vun der Buergermeeschtesch a Nidderleeë vun der Gerbe beim Monument aux morts I Allocution de la bourgmestre et dépôt d'une gerbe au Monument aux morts  
19:15 Volleksfest hannert dem Gemengenhaus I Fête populaire derrière la commune  
  Musikalesch Animatioun mat I Animation musicale avec WAVES&MayB2  

 

Annonce Nationalfeierdag 2024