Galaconcert vun der Fanfare Hielem-Luerenzweiler den 25.02.2023