Quizowend vun der Fanfare Hielem Luerenzweiler den 11.03.2023