Actualité

Pâques 2020

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

D’Corona-Pandemie huet eist Land an eis Gesellschaft scho säit e puer Wochen fest am Grëff. Eis Regierung huet schnell reagéiert an déi richteg Decisioune geholl.  Sécherlech ass den Impakt op eist deeglecht Liewen an net zulescht och op d’Ekonomie grouss.

Allerdéngs war dat alles néideg fir d’Dynamik vum Virus ze bremsen. A mir mussen och weider opmierksam bleiwen.

Merci all deenen, déi sech mat gesondem Mënscheverstand, mat Versteesdemech a mat Respekt un d’Consigne «Bleift doheem» halen.

Eise besonnesche Merci geet un déi vill Benevollen, déi sech mat groussem Asaz ëm eis eeler Matbiergerinnen a Matbierger këmmeren.

Trotz dëser aussergewéinlecher Situatioun mat hire villen Aschränkungen, wënsche mir iech, als Schäfferot, zesumme mam Gemengerot an der ganzer Administratioun, frou a schéin Ouschteren!

Mat Solidaritéit an Toleranz, mat Courage a Gedold wäerte mer dës Zäit zesumme meeschteren. Bleiwt gesond!

Jos Roller, Buergermeeschter

Marguy Kirsch-Hirtt, Schäffen

Arno Mersch, Schäffen

​ ​

Chères Concitoyennes, chers  concitoyens,

Depuis des semaines, notre pays et notre société se trouvent sous l’emprise du Covid-19. Notre gouvernement a rapidement pris les mesures et les consignes nécessaires. Sans aucun doute, l’impact sur notre vie quotidienne et notamment sur l’économie est énorme.

Toutes ces restrictions étaient indispensables pour freiner la dynamique du virus. Restons vigilants.

Merci à tous ceux qui respectent la consigne „Bleift doheem“!

Notre merci particulier s’adresse aux nombreux bénévoles, qui s‘engagent avec zèle pour le bien de nos concitoyennes et concitoyens vulnérables.

Malgré la situation exceptionnelle avec ses multiples contraintes, le collège échevinal, ensemble avec le conseil communal et l’administration communale, vous souhaitent „Joyeuses Pâques“!

C’est avec solidarité et tolérance, avec courage et patience, que nous allons surmonter ensemble cette phase difficile. Restez en bonne santé!

 

Jos Roller, bourgmestre

Marguy Kirsch-Hirtt, échevin

Arno Mersch, échevin